Yapı Tatil Tutanağı Ne Demek?

Yapı tatil tutanağı, ruhsatsız olarak veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılardaki inşaatların durdurulması için, ilgili belediye görevlileri tarafından düzenlenen ve inşaatın mühürlenmesine neden olan bir belgedir.
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre, ruhsatsız veya ruhsata aykırı kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinde, ilk olarak inşaatın o andaki durumu tespit edilerek inşaat mühürlenir. Bu esnada tutulan tutanağın ismi Yapı Tatil Tutanağıdır.

Belediyenin yıkım kararı nasıl durdurulur?

İYUK madde 7 uyarınca yıkım veya yıkım kararının tebliğinden itibaren altmış gün içinde doğrudan iptal davası açılması da mümkündür. Yapı tatil zaptına karşı açılacak davada ise altmış günlük süre, yukarıda da açıklandığı üzere tutanağın yapının görülebilir bir yerine asılmasından itibaren başlamaktadır.

Yapı tatil zaptına dava açılabilir mi?

Bu durdurma tutanağı (yapı tatil zaptı) yapıya (kapısı veya uygun bir yerine) asılınca yapının sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Yapı sahibi bu işleme karşı dava açabileceği gibi en çok 30 gün içinde yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak valilik ya da belediyeden mührün kaldırılmasını da isteyebilir.

Mühürleme tutanağı nedir?

Ruhsat alınmadan inşaata başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı inşaat yapıldığı ilgili idarece tespit edilirse yapı derhal mühürlenerek inşaat durduruluyor.

Belediye yıkım kararı nasıl uygulanır?

Yıkım kararları, yapı tatil tutanağına dayalı olarak ruhsata uygun hale getirilmediği hallerde belediye encümeni veya il idare kurulu tarafından onaylanmak suretiyle ve kolluk kuvvetlerince tatbik edilir.

Yapı kayıt belgesi kimin adına çıkar?

(2) Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilir.

See also:  Resmi Tatil Ne Zaman?

Belediye Encümeni kendi kararını iptal edebilir mi?

Belediye encümeni de “belediye” kamu tüzel kişiliğinin yönetim organı olarak birçok işlem tesis etmektedir. Bu işlemler, idari işlem olup yargısal denetimine tabidir. Dolayısıyla belediye encümeni kararlarının iptali istemiyle idari yargıda dava açılması mümkündür.

Encümen kararı nasıl bozulur?

Öncelikli yol, Belediye Encümeni Kararlarına Karşı doğrudan belediye encümenine ithafen itiraz başvurusunda bulunulabilir. Ancak bu kararlara karşı idari yargı yolu açık olup, idare mahkemesinde dava ikame edilmesi gerekmektedir.

Kaçak yapıyı yıkmak kimin görevi?

İstisnalar dışında ruhsat alınmadan yapıya başlanması kaçak yahut ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılması durumunda 3194 Sayılı Yasa’nın 32 nci maddesi uyarınca yerel idarelerce yıktırılır ve aynı Yasa’nın 42 nci maddesi gereğince de yapı sahibine ve yükleniciye ceza yaptırımı uygulanır.

Imar para cezasına itiraz nereye yapılır?

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı kaçak yapı nedeniyle imar para cezası verme yetkisi belediye encümeni ve il özel idaresi encümenine aittir. Bu nedenle, imar para cezasına itiraz belediye ve il özel idaresine yapılır.

Encümen kararı nasıl tebliğ edilir?

ENCÜMEN KARARLARININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ HUSUSU

Belediyemize, diğer belediyelerden, sınırlarımız içerisinde oturan şahıslar adına alınmış encümen kararlarının tebliğ edilmesi için yazı gönderilmektedir. Ancak, son gelen yazı ekinde alınmış encümen kararı gönderilmeyerek sadece karar ve tebliğ ilmühaberi eklenmiştir.

İnşaat mühürleme nasıl yapılır?

Mühürleme işlemi yapılırken, inşaatın ne şekilde ruhsatsız olduğu ya da onaylı proje ve proje eklerine aykırı olduğu kısımları ve seviyesi Mühürle Durdurma Zaptına yazılıyor. Mühürle Durdurma Zabtı üç nüsha olarak düzenleniyor. Bir nüshası inşaata çakılıyor.

Işyerini kim mühürler?

Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde karar, ilgili mülki idari amirine gönderilir ve kolluk kuvvetleri marifetiyle mühürleme işlemi gerçekleştirilir.

See also:  Akçakoca Denizi Nasıl?

Mühür bozma suçu nedir?

Mühür bozma suçu, bir şeyin muhafazası veya varlığının mevcut olduğu şekilde korunması için yetkili makamlar tarafından konulan mührün kaldırılması veya mührün konulma gayesine aykırı hareketler yapılmasıyla meydana gelir. Mühür bozmak, en sık işlenen hukuka aykırı fiillerden biridir.

Belediye mührü nasıl kaldırılır?

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.