Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir?

Yapı Tatil Zaptında Olması Gerekenler

  1. a) İnşaatın Durdurulma Nedeninin Tutanakta Açıkça Belirtilmesi.
  2. b) Tutanakta Tebligata Dair Hususların Bulunması
  3. c) Durdurma Tutanağının Yapıya Asılması ve Muhtara Bırakılması

Yapı tatil tutanağı nedir?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre, ruhsatsız veya ruhsata aykırı kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinde, ilk olarak inşaatın o andaki durumu tespit edilerek inşaat mühürlenir. Bu esnada tutulan tutanağın ismi Yapı Tatil Tutanağıdır.

Belediyenin yıkım kararı nasıl durdurulur?

İYUK madde 7 uyarınca yıkım veya yıkım kararının tebliğinden itibaren altmış gün içinde doğrudan iptal davası açılması da mümkündür. Yapı tatil zaptına karşı açılacak davada ise altmış günlük süre, yukarıda da açıklandığı üzere tutanağın yapının görülebilir bir yerine asılmasından itibaren başlamaktadır.

Yapı tatil zaptına dava açılabilir mi?

Bu durdurma tutanağı (yapı tatil zaptı) yapıya (kapısı veya uygun bir yerine) asılınca yapının sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Yapı sahibi bu işleme karşı dava açabileceği gibi en çok 30 gün içinde yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak valilik ya da belediyeden mührün kaldırılmasını da isteyebilir.

Belediye yıkım kararı nasıl uygulanır?

Yıkım kararları, yapı tatil tutanağına dayalı olarak ruhsata uygun hale getirilmediği hallerde belediye encümeni veya il idare kurulu tarafından onaylanmak suretiyle ve kolluk kuvvetlerince tatbik edilir.

Yapı Tespit Tutanağını kim düzenler?

e. Sadece zabıta personeli tarafından tutulan tutanağa dayalı olarak yıkım ve para cezası kararı verilemez. Tutanağın mutlaka teknik personel (mimar, inşaat mühendisi, harita mühendisi, harita teknikeri, inşaat teknikeri) tarafından düzenlenmesi gerekir.

Belediye Encümeni kendi kararını iptal edebilir mi?

Belediye encümeni de “belediye” kamu tüzel kişiliğinin yönetim organı olarak birçok işlem tesis etmektedir. Bu işlemler, idari işlem olup yargısal denetimine tabidir. Dolayısıyla belediye encümeni kararlarının iptali istemiyle idari yargıda dava açılması mümkündür.

See also:  Heraklia Antik Kenti Nerede?

Encümen kararı nasıl bozulur?

Öncelikli yol, Belediye Encümeni Kararlarına Karşı doğrudan belediye encümenine ithafen itiraz başvurusunda bulunulabilir. Ancak bu kararlara karşı idari yargı yolu açık olup, idare mahkemesinde dava ikame edilmesi gerekmektedir.

Kaçak yapıyı yıkmak kimin görevi?

İstisnalar dışında ruhsat alınmadan yapıya başlanması kaçak yahut ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılması durumunda 3194 Sayılı Yasa’nın 32 nci maddesi uyarınca yerel idarelerce yıktırılır ve aynı Yasa’nın 42 nci maddesi gereğince de yapı sahibine ve yükleniciye ceza yaptırımı uygulanır.

Imar para cezasına itiraz nereye yapılır?

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı kaçak yapı nedeniyle imar para cezası verme yetkisi belediye encümeni ve il özel idaresi encümenine aittir. Bu nedenle, imar para cezasına itiraz belediye ve il özel idaresine yapılır.

Encümen kararı nasıl tebliğ edilir?

ENCÜMEN KARARLARININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ HUSUSU

Belediyemize, diğer belediyelerden, sınırlarımız içerisinde oturan şahıslar adına alınmış encümen kararlarının tebliğ edilmesi için yazı gönderilmektedir. Ancak, son gelen yazı ekinde alınmış encümen kararı gönderilmeyerek sadece karar ve tebliğ ilmühaberi eklenmiştir.

Mühürleme tutanağı nedir?

Ruhsat alınmadan inşaata başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı inşaat yapıldığı ilgili idarece tespit edilirse yapı derhal mühürlenerek inşaat durduruluyor.

Yıkım ruhsatı süresi ne kadar?

Bina yıkım ruhsatı düzenlendikten sonraki 60 gün içerisinde ise bina yıkım işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Ruhsatın verdiği 60 günlük süre içerisinde binanın yıkılma durumu belediye tarafından kontrol edilmektedir. Uygun görülen durumlarda ek olarak 30 gün daha zaman tanınabilir.

Yapı kayıt belgesi yıkım kararını durdurur mu?

Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili olarak İmar Kanunu ve Boğaziçi Kanunu’na istinaden verilen yıkım kararları ve tahsil edilemeyen idari para cezaları da iptal edilir.

See also:  Kapadokya Ne Ile Meşhurdur?

Hangi binalara yıkım kararı verilir?

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar, başlangıçta imar mevzuatına aykırı değildir. Ancak, zaman içerisinde yapılar, bakımsızlık, tamirsizlik, deprem ve buna benzer sebeplerle fiziki ömürlerini tamamlar ve yıkılacak duruma gelirler

Mühürleme tutanağı nedir?

Ruhsat alınmadan inşaata başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı inşaat yapıldığı ilgili idarece tespit edilirse yapı derhal mühürlenerek inşaat durduruluyor.

3194 sayılı imar kanunu 32 madde nedir?

Yapı ruhsatı bulunmadan ya da yapı ruhsatı ve eki mimari projeye aykırı olarak inşa edilen yapının verilen süre içerisinde uygun hale getirilmemesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yapının yıkımına ya da yapıdaki aykırılıkların giderilmesine karar verilir.

İnşaat mühürleme nasıl yapılır?

Mühürleme işlemi yapılırken, inşaatın ne şekilde ruhsatsız olduğu ya da onaylı proje ve proje eklerine aykırı olduğu kısımları ve seviyesi Mühürle Durdurma Zaptına yazılıyor. Mühürle Durdurma Zabtı üç nüsha olarak düzenleniyor. Bir nüshası inşaata çakılıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.