Gutapjyk şertnamasy

Gutapjyk näme?

Gutapjyk, kompýuteriňize ýa-da başga bir enjama web sahypasyndan iberilýän we şol web sahypasyna gireniňizde kompýuteriňiziň gaty diskinde saklanýan kiçijik maglumat faýlydyr.

Dürli zatlary etmek üçin ulanylýan gutapjyklaryň dürli görnüşleri bar. Bularyň arasynda web sahypasyndaky dürli sahypalaryň arasynda netijeli gezmäge mümkinçilik bermek, beren islegleriňizi ýada salmak we umumy sahypa tejribäňizi ýokarlandyrmagyň ýollaryny kesgitlemäge kömek etmek bar. Beýlekiler bolsa, gyzyklanmalaryňyza has laýyk gelýän mahabat bilen üpjün etmek ýa-da sahypa girýänleriň sanyny we ulanyjylaryň iň köp girýän sahypalaryny ölçemek üçin ulanylýar.

Giň manyda, brauzer gutapjyklarynyň iki dürli görnüşi bar, (i) sessiýa gutapjyklary, ulanyjynyň brauzer sessiýasy wagtynda kompýuteriň ýadynda saklanýar we brauzer ýapylanda ýa-da sessiýa gutaranda awtomatiki usulda kompýuteriňizden öçürilýär; we (ii) ulanyjynyň kompýuterinde saklanýan we brauzer ýapylanda pozulmaýan dowamly gutapjyklar. Dowamly gutapjyklar, belli bir web sahypasy üçin ulanyjy isleglerini saklamak üçin ulanylyp bilner, bu islegleriň geljekdäki gözleg sessiýalarynda ulanylmagyna mümkinçilik döreder.

Näme üçin gutapjyklary ulanýarys?

Gutapjyklar, web sahypaňyzyň tejribesini we has gowy onlaýn hyzmaty nädip hödürlemelidigini sazlamaga mümkinçilik berýär.

Sahypamyzy işletmek üçin hökmany zerur gutapjyklara goşmaça, web sahypamyzy we hyzmatlarymyzy gowulandyrmak üçin gutapjyklaryň aşakdaky görnüşlerini ulanýarys:

Funksional gutapjyklar – Bular web sahypamyzda tejribäňizi artdyrýar, şol bir wagtyň özünde Hubspot we Dotdigital ýaly gurallary ulanyp, bölek ýerlerimizde köp sanly tejribe toplamaga mümkinçilik berýär.
Öndürijilik gutapjyklary – Bular ulanyjylaryň Google Analytics we HotJar tarapyndan üpjün edilen web sahypasy bilen nädip hereket edýändigi we özara gatnaşygy barada näbelli maglumatlary derňemäge kömek edýär.
Kukileri nyşana almak ýa-da mahabatlandyrmak gutapjyklary – Bular biz we üçünji taraplar tarapyndan kesgitlenýär we üçünji taraplara brauzer endikleriňizi habar berýär, şonuň üçin Google Mahabatlarynyň üsti bilen size has laýyk gelýän mahabat üpjün edilip bilner.
Sosial media gutapjyklary – Bular, web sahypasynda edýän zatlaryňyzy sosial media bilen paýlaşmak üçin “Facebook” tarapyndan düzüldi.

Gutapjyklardan maglumatlary paýlaşmak
Şahsy maglumatlaryňyzy üçünji taraplara satmarys we paýlaşmarys.
Gutapjyklaryň ulanylyşyna nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

Web brauzerleriniň köpüsi gutapjyklary awtomatiki kabul edýär we bu web sahypasyny ulanmagyňyz, beýleki enjamyň kompýuterinde gutapjyklary düzmek üçin bu web sahypasyna razylygyňyzy düzýär.

Web brauzerleriniň köpüsinde gutapjyklary öçürip bolýar. Bu web sahypasynyň kompýuteriňizde ýa-da başga enjamyňyzda gutapjyklary goýmagyny islemeýän bolsaňyz, sahypany ulanmazlygy ýa-da eýýäm ýerleşdirilen bolmagy mümkin Stiwen Webster gutapjyklaryny pozmagyňyzy ýa-da gutapjyklary öçürmek üçin web sahypa brauzeriňizdäki sazlamalary üýtgetmegiňizi maslahat berýäris. . Şeýle-de bolsa, gutapjyklar bu web sahypasynyň käbir möhüm aýratynlyklaryndan peýdalanmaga mümkinçilik berýändigi sebäpli, olary açmagyňyzy maslahat berýäris.

Gutapjyklar barada has giňişleýin öwreniň

Umuman gutapjyklar barada has giňişleýin maglumat üçin Google-da gözläň ýa-da allaboutcookies.org ýa-da aboutcookies.org.uk girip görüň.

Özüňi alyp baryş mahabaty we onlaýn gizlinlik üçin gollanma internet mahabat pudagy tarapyndan tapylyp bilner. Gollanmada, görýän mahabatyňyza has köp gözegçilik etmek üçin Internet Mahabat Býurosynyň öz-özüni dolandyrmak shemasynyň düşündirişi bar.